Privacy- en cookieverklaring

Versie mei 2023

1. Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Mesa Products International B.V. is een groothandel in huishoudelijke artikelen. Mesa Products levert in principe niet aan particulieren, tenzij dit via een verkoopkanaal van derden geschiedt. Een voorbeeld daarvan is Bol.com. De reguliere klantenbestanden zijn bedrijven en instellingen. De website https://www.mesa-products.com/ staat onder beheer van HPU Internet Services BV T: (0031)(0)314 - 365008. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.hpu.nl

Uw privacy staat voorop, daarom vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

2. Wie is verantwoordelijk?

Mesa Products International B.V. is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

De verwerking van persoonsgegevens van klanten van Mesa Products International B.V. die persoonsgegevens verstrekken – in een beveiligde afgeschermde omgeving;
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een bestelling;
De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Mesa Products International B.V. of van wie Mesa Products International B.V. persoonsgegevens verwerkt.
3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Mesa Products International B.V?

Mesa Products International B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Mesa Products International B.V. hebt verstrekt of persoonsgegevens die Mesa Products International B.V. heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms en openbare registers.
Onze klanten zijn zakelijke klanten. We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar u te kunnen verbeteren.
Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:
a. Persoonsgegevens door u verstrekt;

b.Persoonsgegevens verkregen via onze website of via elektronische e-mails die klanten van Mesa Products International B.V. ontvangen.

4. Doeleinden

Mesa Products International B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
Het onderhouden van contact met klanten;
Klanten (en prospects) de mogelijkheid bieden een account aan te maken op de website en deze te gebruiken;
De contactgegevens van klanten worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die klanten aan ons hebben gevraagd;
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera bij klanten van Mesa Products International B.V.
5. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Mesa Products International B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

 

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
Mesa Products International B.V. kan uw gegevens gebruiken bijvoorbeeld via uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, event-en informatieve e-mails.
6. Verwerkers

Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Mesa Products B.V. de persoonsgegevens verwerken. Mesa Products International B.V. sluit met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Mesa Products International B.V. werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (‘software as a service’) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze vereniging.

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

9. Bewaartermijn

Mesa Products International B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging

Mesa Products International B.V. zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

11. Gebruik van cookies

Mesa Products International B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Verder analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

12. Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer 

(0031)(0)314 332816 of via info@mesa-products.com.

13. Wijzigingen in het Privacy Statement
Mesa Products International B.V. behoudt zich het recht voor om dit ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.